Du kan hente vedtægterne i pdf format her
 
VEDTÆGTER FOR KVÆRKEBY IDRÆTSFORENING
§ 1.
Foreningens navn er Kværkeby Idrætsforening, stiftet den 24. Oktober 1867.
Foreningen er hjemmehørende i Ringsted Kommune, Region Sjælland.
§ 2.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§ 3.
Foreningen er tilknyttet DGI-Vestsjælland, under De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.
Tilknytning til andre idrætsorganisationer kan ske efter bestyrelsens beslutninger herom. Foreningen er
underkastet tilknyttede organisationers love og vedtægter.
§ 4.
Som medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægt.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 5.
Generalforsamlingen er indenfor lovens rammer den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Indkaldelse til generalforsamling der afholdes hvert år i februar måned, sker ved bekendtgørelse senest 14
dage før generalforsamlingen på en måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssigt. Forslag fra
medlemmer skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Dog kan medlemmer, indtil deres fyldte 15.
år, kun stemme ved at lade sig repræsentere af en forældre eller værge. Når et medlem under 15 år er
repræsenteret ved forældre eller værge, skal repræsentanten, straks ved generalforsamlingens
start, gøre opmærksom på, hvem vedkommende møder som repræsentant for og på foranledning kunne fremvise
medlemmets sygesikringsbevis. Herudover kan stemmeret udøves ved fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en ordstyrer. Bestyrelsens sekretær fører forhandlingsprotokol.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er tilstede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dvs. over halvdelen af de afgivne stemmer(ex. Blanke og
ugyldige), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ændringer af og tilføjelser til vedtægterne
skriftlig afstemning og med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer for
forslaget. Valg af ordstyrer sker ved håndsoprækning.
Alle øvrige valg skal ske skriftlig, hvis blot et
medlem fremsætter ønske herom. Såfremt stemmerne er lige ved et valg, kan der foretages lodtrækning.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. De enkelte udvalg aflægger efter tur beretning om den forløbne sæson.
5. Behandling af forslag med kort angivelse af disses indhold.
6. Valg.
7. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
8. Eventuelt.
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom med
forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter,
at kravet er modtaget herom.
§ 7.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år,
således at 2-3 afgår i lige årstal og 3 – 4 i ulige årstal. Desuden vælges 1. og 2. suppleant, der er på
valg hvert år. Ved forslag til valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter skal der tages hensyn til, at
der til enhver tid er det fornødne antal myndige personer til sikring af tegningsret og bestyrelsens
arbejdsdygtighed. Bestyrelsesvalgte bør være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges også 2 revisorer, der
skiftevis er på valg hvert år. Til varetagelse af de enkelte aktivitetsområder vælges for hvert område et
udvalg på 3 – 7 medlemmer efter behov. De første 5 medlemmer af disse udvalg vælges for 2 år af gangen,
således at højst halvdelen afgår på ulige årstal og mindst halvdelen afgår på lige årstal.
Øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen. Medlemmer af disse udvalg skal være fyldt 15 år på valgtidspunktet.
Udvalgsformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Valg til bestyrelsen og udvalg børe foretages blandt
de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Ved opstilling til valg af ikke fremmødte medlemmer skal
skriftlig tilladelse hertil være indhentet hos pågældende medlem forinden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand. kasserer
og sekretær. Formanden og/eller kasserer sekretær tegner som almindelig regel foreningen. I tilfælde af
formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted.
Ved køb eller salg af fast ejendom og væsentlige økonomiske forpligtelser på længere sigt kræves
generalforsamlingens tilslutning. Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og foreningens medlemmer hæfter
IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen
hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har IKKE nogen økonomisk forpligtelse
overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har IKKE krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af
dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer forlanger det.
Der føres protokol over det
passerede og de vedtagne beslutninger, og den underskrives af bestyrelsen.
§ 7 a.
Til erstatning af haludvalget nedsættes et projektudvalg som skal fastholde og udbygge idrætten
og andre kulturelle formål i Kværkeby IF, både anlægsmæssigt og aktivitetsmæssigt.
Udvalget skal bestå af 3 medlemmer hvor det ene medlem skal være en repræsentant fra bestyrelsen.
Udvalget vælges for 2 år således at 1 medlem afgår i ulige årstal og 2 medlemmer i lige årstal.
Udvalget konstituere sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Projektudvalgets økonomi holdes adskilt fra Idrætsforeningens økonomi. Projektudvalget kan
således ikke forpligte idrætsforeningen, ligesom idrætsforeningen ikke forpligter projektudvalget.
Udvalget vælges på idrætsforeningens årlige generalforsamling.
Ved fratrædelse af udvalget i utide , kan udvalget selv finde et nyt medlem uden en generalforsamling
godkendelse. Projektudvalgets regnskab revideres af idrætsforeningens revisorer og det revideret regnskab
fremlægges til godkendelse på idrætsforeningen ordinære generalforsamling.
Såfremt projektudvalget nedlægges tilfalder udvalgets formue kulturelle formål i Kværkeby efter udvalgets
bestemmelse.
§ 8.
Foreningen og projektudvalget regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Driftsregnskaber og statusser for det forløbne år skal af bestyrelsen respektive projektudvalg
overgives til revisorernes påtegning i rimelig tid inden generalforsamlingens afholdelse. Revisorerne
skal foretage uanmeldte kasseeftersyn.
§ 9.
Bestyrelsen skal kontakte de enkelte aktiviteters udvalg forinden pågældende områdes sæsonstart. I
samråd med udvalget fastlægges generelle retningslinjer for den kommende sæson under
hensyntagen til foreningens kapacitet og økonomiske midler. Det er bestyrelsens pligt at udvise initiativ
samt kontrollere, at de aftalte retningslinjer overholdes.
I øvrigt bør udvalgene have frie arbejdsforhold og selv om udvalgene IKKE har økonomiske beføjelser af
nogen art, kan bestyrelsen overlade til det enkelte udvalg af styre indenfor rammerne af et af
bestyrelsen godkendt budget. Udvalgene er selvkonstituerende. Dersom et
udvalgsmedlem i væsentlig grad svigter sine arbejdsopgaver eller modarbejder de afstukne
retningslinjer for gruppens virke, er bestyrelsen bemyndiget i samråd med gruppens øvrige
udvalgsmedlemmer med omgående virkning indsætte et andet udvalgsmedlem i vedkommendes sted.
Bestyrelsen - og udvalgsmedlemmer bør stræbe efter bedst mulig gensidig information i foreningens
anliggender i relevante situationer.
§ 10.
I tilfælde af manglende tilslutning til foreningens virke kan det på ekstraordinær generalforsamling
besluttes, at stille foreningens virksomhed i bero, dog ikke længere end til næste ordinære
generalforsamling afholdelse, hvor problemerne igen
tages op til drøftelse. Til varetagelse af
foreningens interesser i den mellemliggende periode skal der være mindst 3 medlemmer, der skal være
lokalt bosiddende.
§ 11.
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en til dette formål indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Mindst halvdelen af foreningens aktive medlemmer skal være mødt, og forslaget om
foreningens opløsning skal vedtages ved skriftlig afstemning med mindst 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for forslaget. Er halvdelen af foreningens aktive medlemmer ikke mødt, eller
opnås ikke 3/4 majoritet, indkaldelse til ny generalforsamling 14 dage efter.
Uanset fremmødte stemmeberettigede medlemmer vil der herefter kunne træffes beslutning om opløsning når
mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Såfremt opløsningen vedtages, skal
der vælges mindst 3 likvidatorer til afvikle foreningens virksomhed.
Ved opløsning af foreningen overgår formue og faste ejendele til midlertidig deponering i amtsforeningen.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. februar 2012
Bestyrelse:
Linda Henriksen, Anders Hass, Torben Henriksen,
Helle Wollesen, Maj-Britt Mortensen, Karsten Jacobsen
og Dion Bøjsen.