Ref. af generalforsamling 2014

Generalforsamling 27.2.2014

Ca. 25 fremmødte.

Peter Stegmann blev valgt til ordstyrer.

Anders Sonne og Jesper knudsen blev valgt til stemmetællere.

Formandens beretning:

Der er renoveret og nyanskaffet en del i 2013. Blandt andet er der opsat nyt lysanlæg, køkken i Jyttes kiosk, samt nye toiletter og håndvaske i omklædningsrum.

Der er søgt og givet tilskud til disse ting, på hhv. 10.000 kr. fra Bjarne Jensen fonden, 25.000 kr. fra Ringsted kommune og 10.000 kr. fra Nordea.

Der er blevet afholdt Kværkeby kulturuge i uge op til Sct. Hans.

Der blev afholdt Sct. Hans sammen med Friskolen, hvilket var med til at trække mange deltagere.

Familiedagen med fugleskydning blev afholdt på vanlig vis, dog var det Idrætsforeningen der stod for fugleskydningsdelen, salg af skydekort osv. da det ikke var muligt for KIF´s venner at gennemføre det i år.

Bestyrelsen har hen over året deltaget i diverse netværksmøder, dette har medført en del omtale i medierne, vedr. bl.a. tilskudsreglen om at der skal være over 50% medlemmer under 25.

Birgit tilføjede at der i Ringsted formiddagsbadminton er talt positivt om omtalen.

Fido foreslog at man for at få flere medlemmer under 25, laver en ordning hvor man kan være passiv medlem af klubben for et lille beløb og få fordele af en eller anden slags.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet fremlagt af kassereren:

Fodboldafdelingen kom ud med underskud, grundet det nye lysanlæg og indkøb af pokaler til kommende arrangementer. Der er desuden ikke opkrævet kontigenter for udendørs ungdom 2013. Anders tilføjede, til trods for klubbens størrelse har vi stadig gode sponsorindtægter.

Badmintonafdelingen kom også ud med underskud på grund af manglende kontigentopkrævning.

Gymnastikafdelingen endte med overskud på grund af mange medlemmer, samt lave omkostninger til instruktørerne, da de fleste er frivillige.

Tennisafdelingen fik også overskud.

Alt i alt har foreningen et underskud i 2013.

Dog har bestyrelsens arrangementer, forårsfesten, Sct. Hans og Familiedagen har alle givet overskud. Der er betalt fællesudgifter for 275 medlemmer (samme som 2012).

Der er betalt serviceeftersyn på lysanlæget, 65% bliver refunderet af kommunen.

Klubhuset blev færdigbetalt 31.12.13.

-det bør i den forbindelse overvejes at op/nedskrive tennisbaner og lysanlæg.

Det blev på sidste generalforsamling aftalt at foreningen måtte tage et lån på kr. 300.000, men da udgifterne for 2013 blev vurderet til at være forholdsvis små, valgte bestyrelsen at nøjes med et midlertidigt overtræk på kontoen.

Regnskabet blev godkendt.

Beretning fra de forskellige udvalg/afdelinger:

Projektudvalgets juletræssalg var ikke så godt, på trods af at det kørte over 3 søndage.

Det overvejes at nøjes med kun en wekend, eventuelt med køb til senere afhentning.

Udvalgets kassebeholdning er nu på kr. 38.000.

Badmintonafdelingen har haft fuldt booket i gymnastiksalen og i hallen, men ingen er blevet afvist.

Gymnastikafdelingen startede som altid året med afslutning og gymnastikopvisning. Der har igen i år, gennem netværksgruppen, været arrangeret fællesovernatning i Asgårdshallen, med 60 børn (10 fra KIF). Desuden har der været motionsdag, gåture og bod til familiedagen. Indsamling til brystkræft også på familiedagen.

Tennisafdelingen savner interesse for tennis, der er kun 23 medlemmer. Man har prøvet med fællesarrangementer om onsdagen og formiddagshold.

Jeanne spørger om det kunne være en mulighed at Friskolen kunne låne banerne i idrætstimerne, for at skabe lidt interesse?.

Fodboldafdelingen har på Seniorsiden haft et godt år. Den nye 1.-holdstræner har været behjælpelig med at tage et hold som manglede træner, til en anden blev fundet. Der har været afholdt diverse sociale arrangementer, med god tilslutning.

HUSK at skrive i kalenderen når der skal være et arrangement!

Sponsorerne er lidt svære at få fat i for tiden, men det går.

På ungdomssiden har det også været en god sæson. 3 hold deltog i Kerteminde-cup. Planen var at alle ungdomshold skulle have været med, men det var ikke muligt. Der er allerede planer for flere af holdene i det nye år, så der er ingen grund til at lave en fælles tur. Boldrummet er blevet lavet om.

I forhold til indendørs fodbold er der stadig et ønske om flere timer i hallen.

Til den nye sæson forsøges det at starte et U3-4-5-hold op.

Jeanne kommentere på de mål der ligger og flyder rundt omkring på banerne, det sender dårlige signaler til eventuelle sponsorer.

Peter(Fido) beder afdelingen overveje at spille 1.-holdskampe på bane 3 igen.

Arbejdsudvalget har haft travlt med at forskønne det hele, der er malet udvendigt og i omklædnings-rummene. Der er lavet udhus og det opfordres til at man rydder op efter sig, ude og inde! Mht. til Sct. Hansbålet, skal det kun være bålmateriale der lægges på.

Linda forslår at vi sætter en dato for hvornår man må begynde at smide på bålet, så der ikke til stadighed ligger haveaffald på pladsen.

Peter siger at vi har rigeligt til bålet, hvis der skal ryddes krat og buske mellem banerne. Ellers skal vi måske have et par containere til alt det der skal væk i den forbindelse.

Under punktet, forslag, kom Benny Rosenkvist med et oplæg vedr. Portfabrikken og hvad den evt. kan bruges til i fremtiden. Der kan godt bruges et par folk og nogle ideer til den post.

Valg:

Bestyrelsen:

Anders Hass På valg - ønskede genvalg (Næstformand)

Torben Henriksen På valg - ønskede genvalg (Kasserer)

Helle Wollesen På valg – ønskede genvalg (Sekretær)

Linda Henriksen Ikke på valg (Formand)

Maj-Britt Mortensen Ikke på valg (Medlem)

Karsten Jacobsen Ikke på valg (Medlem)

Dion Boisen Ikke på valg (Medlem)

1. Suppleant På valg

2. Suppleant På valg

Alle genvalgt, samt Fido og Jeanne som suppleanter.

Projektudvalg:

Jeanne Søndergaard På valg – ønskede genvalg

Tage Andersen På valg – ønskede genvalg

Linda Henriksen Ikke på valg

Begge genvalgt.

Badminton:

Finn Andersen På valg

Kirsten Andersen På valg – ønskede ikke genvalg

Jacob Steffensen Ikke på valg

Linda Henriksen tiltrådte udvalget og Finn blev genvalgt.

Gymnastik:

Marianne Sørensen På valg – ønskede genvalg

Charlotte Jensen På valg – ønskede genvalg

Merethe Pedersen På valg – ønskede genvalg

Sanne Madsen Ikke på valg

Bolette Pedersen Ikke på valg

Alle genvalgt.

Marianne overtager formandsposten efter Merethe, som forsætter som alm. bestyrelsesmedlem.

Tennis:

Kim Schöndorf På valg – ønskede ikke genvalg

Birgit Nielsen Ikke på valg

Åse Stegmann Ikke på valg

Åse overtog formandsposten og der blev givet tilladelse til at udvalget selv finder et 3. medlem.

Fodbold:

Anders Sonne På valg

Kamilla Scharstein På valg

Michael Sødergaard På valg

Allan Hansen Ikke på valg

Janne Kleffel Ikke på valg

Kasper Jensen Ikke på valg

Morten Stuckert Ikke på valg

Alle genvalgt.

Revisorer:

Morten Jørgensen På valg – ønskede genvalg

Benedikte Fuglsang Ikke på valg

Morten genvalgt.

Kommende aktiviteter:

Eldoradofest 1.marts.

Fido foreslog at man til festen, lige brugte 5 min. på at fortælle folk at det er KIF der afholder festen.

Merethe, at man hængte nogle af bannerreklamerne op til selve festen.

Fællesmøde snarest.

Der skal spares lidt i det kommende år, da der er brugt lidt rigeligt penge i 2013.

-men det undersøges hvad det vil koste med et nyt låsesystem med nøglebrikker, da vi har for mange nøgler ude.

-Og det undersøges også hvad der skal til for at få nyt computersystem, med online booking/tilmelding og samtidig kontigentbetaling.

Årets priser vil blive uddelt til Sct. Hans.

Jeanne understregede igen, hvilke dårlige signaler det sender til gæster, at udestuen bruges til opbevaring/rode-rum.

Projektudvalget har ansøgningsfrist 1. april.

Gymnastikken mangler instruktører til den nye sæson, da der er flere der stopper.

Foreslag til nye aktiviteter ønskes.

Man overvejer at søge nye folk via hjemmesiden.

Det er 2 børnehold dvs. ca. 40 børn der kommer til at mangle instruktører, dermed vil medlemstallet falde, hvis der ikke findes nogle.

Foreslag om at søge via facebook også.

Badminton holder standerhhejsning d. 27. april kl. 10.

Der er god plads til alle der har lyst til at spille tennis. Kontigentet ligger på 550,- for alle og der er fælles træning om onsdagen.

I det nye system, skulle der være mulighed for at booke baner online.

Fodbold afholder igen i år pigeraket og der er også planlagt DBU skattejagt, den tidligere mikrofodboldskole, samt stævne på familiedagen.

Arbejdsudvalget agter at trimme beplantningen omkring banerne, samt generel oprydning.

Lågen der aldrig er kommet op, vil også blive sat op.

Anders kommentere på at samarbejdet mellem byens foreninge sejler.

Peter Stegmann roser bannere ved bl.a. Køgevej, det er noget man kan få øje på.

Fido foreslog at man kunne hænge et KIF flag op i flagstangen, når dannebrog ikke er hejst.

Annonceringen i lokalbladet fortsætter som hidtil, 6 stk. pr. år.

Næste deadline 2.3.14

Mødet slut