Ref. af generalforsamling 2013

Generalforsamling Kværkeby IF 26.02.2013

Der var pænt fremmøde til årets generalforsamling, ca. 30 var mødt op.

Peter Stegmann blev valgt til ordstyrer /stemmetæller.

Formandens beretning.
Linda understregede at KIF et fællesskab, en forening af frivillig arbejdskraft, med fælles interesse for sport og sociale arrangementer. Alle afdelinger bidrager med hver deres, men skal opfattes som en helhed.
I 2012 blev der budt velkommen til De Unge KIFér og det nye Arbejdsudvalg som allerede har sørget for at klubhuset og områderne omkring det, er blevet frisket op.
Sidste weekend før generalforsamlingen, fik KIF også sine 15 minutters berømmelse, da TV2 øst kom og lavede interview omkring klubbens evne til at samle frivillig arbejdskraft. Dette skete på baggrund af en artikel i Dagbladet i løbet af ugen.
Kommende aktiviteter:
- fortsat renovering af omklædningsrum.
- Nye varmepumper til klubhuset, Linda har søgt Bjarne Jensen fonden om midler til dette.
Beretning godkendt.

Regnskab.
Hovedforeningen har hen over året haft små overskud på div. arrangementer.
Der er brugt penge på renovering af bl.a. mødelokalet, græsslåmaskine og udgifter i fbm. Arbejdsdage og lign. Samlet har foreningen et lille overskud på
250,-.
Fodbolden fik et samlet overskud på ca. 10.000,-, via div. Arrangementer bl.a. indstævner og HB Køgekampe. Fodbolden talte i 2012, 118 medlemmer.
Badminton talte ca. 65 medlemmer, voksne og 15 børn. Et turnerings hold har spille i sæsonen. Af forskellige årsager blev der ikke udsendt kontigent-opkrævninger i 2012, så indtægten kommer først i 2013. Bør nok skrives som forventet tilgodehavende i regnskabet, og ikke som en faktisk (skønnet) indtægt under kontigenter.
Gymnastikken har igen i 2012, haft mange gode arrangementer med overskud. Alt i alt et overskud på ca. 6.000,- i gymnastikken. 91 medlemmer benytter sig af gymnastikkens aktiviteter.
Tennis har haft 19 medlemmer i 2012, det har resulteret i et overskud på 192,-

Regnskab godkendt.

Årsberetning badminton:
Der bliver stadig spillet badminton både i Vigersted-hallen og i gymnastiksalen.
Det beklages, at der ikke har været styr på afdelingen i det forgangne år. Det skal gøres bedre i det nye år.
1 hold har kørt turnering, og endte med en 3. Plads.
Der har været afholdt klubmesterskab.
Nyt tiltag er samarbejdet mellem Friskolens SFO og KIF omkring Miniton i gymnastiksalen, samt familie-badminton i Vigersted om søndagen. Man håber, at det måske kan føre til børnebadminton i hallen på sigt. Der blev spurgt til muligheden for klippekort-ordning eller lign. til familie-badminton, da mange familier ikke “tør” binde sig hver søndag formiddag.


Årsberetning gymnastik:
Diverse årlige arrangementer har været afholdt bl.a. gymnastikcafe, gåture og overnatning i Asgårds-hallen(12 børn og 5 instruktørere deltog), samt børneunderholdning (5-kamp) til Herre Senior fodboldkamp mv.
Man har deltaget i netværksmøder med DGI og andre foreninger i nærområdet.
Gymnastikken har fået god modtagelse på Friskolen, så der er blevet mulighed for et formiddagshold og tidlig adgang om eftermiddagen.
Frygten for at miste børnegymnaster pga. skolelukningen var ubegrundet, der er stadig masser af børn på holdene.
Der blev i efteråret startet 2 nye hold op, men begge er lukket ned igen.
Efter nytår er der opstartet et HIP HOP hold fredag eftermiddag Redskabsrummet er blevet rengjort og ryddet op.
Familiedagen var ikke den helt store succes i år, men salg af skrabelodder for Diabetesforeningen, var en god måde at skrabe lidt penge sammen på, det gav omkring 1.600,-.
Der er altid brug for nye instruktører og formanden (Merethe) går af til næste år, så der skal også findes en efterfølger.
Der var ingen fra Tennisudvalget - derfor ingen beretning.

Årsberetning fodbold:
2012 har været et godt år for fodbolden. Der er kommet gode nye folk til. Der er afholdt udviklingsmøder med alle ledere mv. Der er lavet jobbeskrivelser til de forskellige poster som skal udfyldes, hvilket har givet gode resultater.
Sponsorudvalget har fået sværere ved at få nye sponsorer ind og desværre er der også nogen der falder fra, men det går nogenlunde. OK-aftalen giver ca. 20.000 om året. Pengene skal bruges til en ungdomstur/stævne.
I det kommende år skal der afvikles show-kamp, sponsor-cykelløb, samt div. arrangementer til fredagskampe.
Dame senior var uden træner fra årets start, derfor var der heller ikke så mange spillere. Man fandt en ny træner og efterfølgende er der også dukket flere nye spillere op og også en ny holdleder.
Herre senior 1, skal spille om at rykke op i serie 3. Der er også skiftet trænere og holdledere på både 1.- og 2.-holdet. Alle nye trænere er blevet positivt modtaget.
Socialt vil det bliver forsøgt at lave noget mere fast omkring spisning mv. til fredagskampene.
Vedr. ungdommen, har der været gode resultater blandt holdene. Der er kommet positive tilbagemeldinger vedr. stævnet til familiedagen. Også på ungdomssiden vil man prøve at styrke det sociale, for at holde på medlemmerne og gerne skaffe flere. Kathrine er sat til at lave nogle initiativer, der skal skaffe flere piger til klubben. Man overvejer at aldersopdele de mindste, da aldersspredningen efterhånden strækker sig over for mange årgange, dette vil så kræve ekstra trænere.
Fodboldafdelingen har fået penge fra Dagbladet, disse skal bruges til at få styr på boldrummet .
KIF er igen i år med til at afholde Micro-fodboldskole i DBU-regi, den 3.-5. Maj,
der er 24 pladser.
Pigeraketten kommer også til Kværkeby i år, det bliver den 8. Juni.
DGI-pigepower afholdes i august.
Det nævnes at der er god hjælp fra frivillige når der er brug for det.
- Linda spørger, hvorfor ungdomsturen ikke er for de helt små?
- Problemet er at finde stævner som har alle rækker med, samt at det kræver mange voksne.

Årsberetning Projektudvalget:
Nystartet udvalg, indsamler ansøgninger fra udvalgene i KIF.
Store projekter har ansøgningsfrist 1. april hvert år, der skal dog ikke nødvendigvis være nye store projekter hvert år. Det kræves at der er en person fra ansøgergruppen, samt en person fra projektgruppen, der deltager i projektet.
En anden projekttype, er juletræssalg.
Overskuddet fra 2012, blev givet til Friskolen til indkøb af gulvvasker, som klubben selv kan drage nytte af, ved lån af skolen. Der var god opbakning til juletræssalget på trods af det dårlige vejr.
Der kan også søges projekter til denne pulje, med ansøgningsfrist d. 1. Oktober.
Der søges penge fra fonder mv. på basis af de enkelte projekter.

Årsberetning arbejdsudvalget:
Birgit roser dem der støtter og benytter idrætsforeningen.
Arbejdsudvalget har stået for at male, rydde op ude omkring baner og klubhus, de har klippet buske og træer mv., så det hele efterhånden ser pænt ud igen.
Næste projekt er omklædningsrummene, tak til Sadolin for maling.
Ønsker mere plads i redskabsrummet.

Valg:
På valg i bestyrelsen: Maj-Britt, Dion, Karsten og Linda.
- alle modtog genvalg.

På valg i badminton: Jacob. - modtog genvalg. Og Preben Andersen trådte ind som nyt medlem.

På valg i Gymnastik: Marianne Sørensen og Bolette Lindholm.
-begge genvalgt.
OBS. Merethe stopper som formand næste år!

Tennis: Alle trådte ud.
- efter lidt pres trådte Birgit og Aase ind og Kim blev som formand.

På valg i fodbold: Janne
- modtog genvalg.

Projektudvalget:
- alle genvalgt.

Arbejdsudvalg:
- alle genvalgt.

Revisorer:
-alle genvalgt.

Kommende aktiviteter/eventuelt:
- Finn fortæller at Friskolen er åbne over for at KIF starter aktiviteter på skolen allerede fra kl. 15, men det bliver nok svært at finde undervisere/instruktører der kan starte så tidligt.

- Birgit påpeger at det på dagsordenen for generalforsamlingen, bør fremgå hvem der sidder i de forskellige udvalg og bestyrelsen, og hvem der er på valg.
-Peter Stegmann foreslår i samme forbindelse at man evt. kan flytte pkt. 11 (kommende aktiviteter) op under årsberetninger, da det ofte bliver nævnt herunder alligevel.

-Peter Stegmann, spørger til årets foråsfest og den manglende deltagelse fra flere generationer. Det drøftes hvordan man kan få flere op af stolene og muligheden for at lave et bredere samarbejde med byens andre foreninger om en stor fælles Kværkebyfest. - Ideer er velkomne!
Dion mener at man måske skulle oprette et Festudvalg, bestående af folk fra alle aldersgrupper, kun med det formål at arrangerer og samle folk til festen.

- Janne ønsker retningslinjer for hvordan “udestuen” skal bruges, da der ofte er fyldt op med fodboldmål og diverse andre ting. Det ser rodet og ikke særlig pænt ud.

- Fido ønsker forbedret hjemmeside, oftere opdateret, da den ikke viser et retvisende billede af foreningen her og nu. Han mener at det giver et bedre indtryk, hvis der sker nyt på hjemmesiden for hver gang, men går ind og kigger. Ønske om en ugekalender eller lignende, som giver overblik over aktiviteter i foreningen.
Man kunne evt. lave en job-beskrivelse, for at finde en der gerne vil stå for det.

Til sidst blev årets KIF-pris overrakt til arbejdsudvalget, som består af “gamle” KIFére og som har taget opgaven med vedligehold af klubhus og udenomsarealer til sig, ganske på eget initiativ. TAK for det!